องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.192.20.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,864,679

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด อบต.สำพะเนียง

               สำนักปลัดอบต.มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานอบต.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดอบต. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานต่างๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

     -  งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

     -  งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     -  งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ

     -  งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

     -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     -  งานป้องกันยาเสพติด

     -  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์

 2. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย

        เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับและตำแหน่ง งานทะเบียนประวัติและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

     -  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     -  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

     -  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต.

     -  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ

     -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

     -  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

        การปฏิบัติราชการ

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     -  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

     -  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ

        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

     -  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา

         และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

     -  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     -  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

   4. งานส่งเสริมการเกษตร   มีบทบาทหน้าที่

    -  งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    -  งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

    -  งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    -  งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช

    -  งานฝีกอบรมอาชีพการเกษตร

  -  งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
    -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์

    -  งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
    -  งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.