ข้อมูลติดต่อ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.200.140.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,425,944

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ร้องเรียนการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด อบต.สำพะเนียง

               สำนักปลัดอบต.มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของอบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานอบต.ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดอบต. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานต่างๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

     -  งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม

     -  งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     -  งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ

     -  งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

     -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     -  งานป้องกันยาเสพติด

     -  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์

 2. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย

        เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับและตำแหน่ง งานทะเบียนประวัติและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

     -  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

     -  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

     -  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต.

     -  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ

     -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

     -  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

        การปฏิบัติราชการ

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

     -  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

     -  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ

        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

     -  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา

         และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

     -  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

     -  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

   4. งานส่งเสริมการเกษตร   มีบทบาทหน้าที่

    -  งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    -  งานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

    -  งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    -  งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช

    -  งานฝีกอบรมอาชีพการเกษตร

  -  งานรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
    -  งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืชและสัตว์

    -  งานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
    -  งานศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.