ข้อมูลติดต่อ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.140.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,425,738

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ร้องเรียนการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     หน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน  

บทบาทและหน้าที่
          สำนักงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมั่น โดยการสอบทานปฏิบัติงานรายงานผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการปรับปรุง แก้ไข แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร และติดตามผลการ ตรวจสอบเพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
          1. การจัดทำแผนการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  ตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) และการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ 
          2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตราฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง หรือมาตรฐานสากล
          3. การสอบทานและประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนากลไก เครื่องมือ และวิธีที่ช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว
          4. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ให้เป็นมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีขององค์กร
          5. สรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาศและรายปีให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา
          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

          ส่วนตรวจสอบภายใน 1  มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอของระบบงานต่าง ๆ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Audit) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนและโครงการและหรือแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Audit) ด้านต่าง ๆ ขององค์กร การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Audit) พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมทุกงานที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) กรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารหรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ติดตามประเมินผล รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษากับหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการควบคุม กำกับดูแลและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบกลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์ กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณสุข กลุ่มงานตรวจสอบการสาธารณูปโภคและป้องกันภัย และกลุ่มงานตรวจสอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ส่วนตรวจสอบภายใน 2  มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับส่วนตรวจสอบภายใน 1 โดยรับผิดชอบกลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา กลุ่มงานตรวจสอบสำนักงานเขต และกลุ่มงานตรวจสอบพิเศษ

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานคลังและงบประมาณ งานการพัสดุ งานการประชุม งานดำเนินการฝึกอบรมต่าง ๆ งานแผนงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          กลุ่มงานพัฒนางานตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานประเภทต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่สนใจ พร้อมสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัยและมีความก้าวหน้า รวมถึงตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินทั้งการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) และการควบคุมทั่วไป (General Control) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งในระดับหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนากลไก เครื่องมือ และวิธีการที่ช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าว สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BMA Risk Register) ประสานงานงานและจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk Management Committee) พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานและควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.