ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,395

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน ปี 2552 

แผนการดำเนินงาน ปี 2552
แผนการดำเนินงาน ปี 2552  

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2552

เดือน
แผนการดำเนินงาน
มกราคม
-   ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่
-   โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-  โครงการแม่และลูกสุขภาพดีชีวีสดใส
-  โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1-12
กุมภาพันธ์
-   โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
-   ออกเยี่ยมและเด็กแรกเกิด
-   ประชุมสภา อบต. สมัยที่ 1
 
มีนาคม
-   โครงการจัดหางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
-  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
-   ออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกเกิด
-   โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-   โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เมษายน
-   ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  เปิดภาคเรียนที่ 1/2552
-   ออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกเกิด
-  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
-   โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
พฤษภาคม
-   ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-   เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2552
-   ออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกเกิด
-   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
-   โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
-   โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ
-   โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
-   โครงการซีอุยในบ่อปูน
 มิถุนายน
   โครงการจัดเวทีประชาคม
-  ออกเยี่ยมแม่และเด็กแรกเกิด
-   โครงการเรียนรู้นอกสถานที่
-   โครงการส่งเสิมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
-   โครงการหนูน้อยกล้าคิดกล้าทำ
-   ประชุมสภา อบต. สมัยที่ 2
-   โครงการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรกฎาคม
-   โครงการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา
-   ประชุมสภา อบต. สมัยที่ 3
-   โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน
-   โครงการตำรวจบ้าน
-   สนับสนุนกลุ่มต่างๆในตำบลสำพะเนียง 
สิงหาคม
-   จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-   เลือกตั้งนายก อบต.และเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
-   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กันยายน
ยังไม่มีข้อมูล
เดือนตุลาคม
-   วันปิยมหาราช
-   ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
พฤศจิกายน
-  เปิดภาคเรียนที่ 2/2552
-   วันลอยกระทง
ธันวาคม
-   จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-   โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค
-  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

 

สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.